To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.


Deklaracja dostępności


Wrocławski Klub Formaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wkformaty.pl 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Michał Bober, m.bober@wkformaty.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 789 33 20 wewn. 2 lub 4. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 


Architektura

Budynek Wrocławskiego Klubu Formaty jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.


Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ulicy Samborskiej: nie ma schodów ani progu. Drzwi nie otwierają się automatycznie.


Na parkingu Wrocławskiego Klubu Formaty znajduje się oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością - wjazd na parking od ul. Kunickiego. Od strony miejsca parkingowego jest wejście z podjazdem, które otwierane jest na żądanie (prosimy o kontakt z sekretariatem 71 789 33 20 wewn. 4).


Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W budynku znajduje się jedna winda z napisami w alfabecie brajla.

Data publikacji: 08.06.2020

Data modyfikacji: 08.06.2020