Majątek Klubu może być wykorzystywany jedynie do celów  wynikających z zakresu jego działalności.                                         

 

Klub prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.              

 

Klub jest finansowany z budżetu Gminy w formie dotacji, z dochodów własnych, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.                  

 

Środki uzyskane z prowadzonej przez Klub  działalności  gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.              

 

Do  składania  oświadczeń  w  imieniu  Klubu  w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych  wymagane  jest  współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych. 

Data publikacji: 24.08.2018

Data modyfikacji: 24.08.2018