REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANEJ FORMIE ZAJĘĆ DLA DZIECI

Feriada w Formatach online  2021
 

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem „Feriady w Formatach online 2021”, zwanym później również PROJEKTEM jest Wrocławski Klub Formaty, zwany później ORGANIZATOREM, mieszczący się przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 Wrocław. Termin realizacji 11-15.01.2021.


1.2. Harmonogram i przebieg zapisów na „Feriadzie w Formatach online 2021”:

a)   Rozpoczęcie zapisów: 10.12.2020 r. o godzinie 11:00.

b)   Zgłoszenie uczestnictwa: mailowo (a.blada@wkformaty.pl), telefonicznie pod nr: 71 789 3320 wewn. 1.

c)   Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń.

d)   Potwierdzeniem udziału w projekcie jest:

                             1. Niezwłoczne uiszczenie opłaty (do 2 dni roboczych od dnia zapisu)

                             2. Wypełnienie i dostarczenie Deklaracji uczestnika na adres mailowy.

2. Płatności. Zwroty.

2.1. Koszt uczestnictwa w projekcie (za jeden tydzień) wynosi:

10-15.01.2021 – 150 zł brutto (w cenę wliczony jest specjalnie przygotowany PREZENT-NIESPODZIANKA do odebrania przed rozpoczęciem „Feriady w Formatach online 2021”).

 

2.2. Płatność należy uiścić w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia zapisu uczestnika, przelewem na konto bankowe Wrocławskiego Klubu Formaty: 70 1020 5226 0000 6302 0417 1708, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł projektu. W celu wykorzystania zniżki NASZ WROCŁAW – wcześniej URBAN CARD PREMIUM należy uiścić opłatę z naliczoną zniżką 20% i dopisać numer aktywnej karty w tytule przelewu.

 

2.3. Organizator nie dopuszcza bezpłatnego odwołania przez Uczestnika uczestnictwa w  projekcie „Feriada w Formatach online 2021”.

Jeżeli uczestnik przed lub w trakcie wydarzenia zgłosi chęć odwołania swojego uczestnictwa, zostanie obciążony kosztem w wysokości 150 złotych.

W przypadku odwołania uczestnictwa z powodu stanu zdrowia Uczestnika po przedstawieniu dowodów potwierdzających stan chorobowy dopuszcza się zwrot środków w wysokości wniesionej przez Uczestnika w terminie do 30 dni na jego wniosek.

2.4. W celu odebrania PREZENTU-NIESPODZIANKI (w dniach 4-5.01.2021 oraz 7-8.01.2021 w godz. 10:00-16:00), należy pamiętać, że:

Zabrania się wstępu na teren obiektu  WKF Formaty osobom, które:

a) w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem koronawirusa,

b) w przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,

c) w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,

d) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu.

 

3. Odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych.

3.1. Przed rozpoczęciem projektu rodzice zobowiązani są do:

a) Poinformowania Organizatora oraz Instruktorów o możliwości wystąpienia alergii u dziecka lub innych chorób. Dziecko powinno przyjmować ewentualne lekarstwa samodzielnie. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie.

b) Wypełnienia i dostarczenia Deklaracji uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierającej informacje ogólne o uczestniku – najpóźniej w dniu rozpoczęcia projektu.

 

Niewywiązanie się z któregoś z powyższych punktów skutkuje niedopuszczeniem dziecka do uczestnictwa w projekcie.

 

3.2. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników projektu proszeni są o pomoc w punktualnym połączeniu dzieci na zajęcia według dostarczonych instrukcji.

 

3.3. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się zaopatrzyć dzieci w wygodny, niekrępujący ruchów strój, szczególnie ważny podczas zajęć ruchowych.

 

3.4. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.

 

4. Odpowiedzialność i zobowiązania Organizatora.

4.1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w godzinach realizacji projektu, ze względu na niemożliwość bezpośredniej ingerencji w zachowanie oraz otoczenie uczestnika zajęć.

 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany scenariusza zajęć i w razie potrzeby dopasowania go do możliwości manualnych i intelektualnych uczestników.

 

5. 1.      Rodzice / opiekunowie prawni uczestników „Feriada w Formatach online 2021” oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz akceptują jego treść. Potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją jest zgłoszenie uczestnika oraz podpisanie Deklaracji uczestnika, dostarczanej drogą mailową najpóźniej w dniu rozpoczęcia projektu „Feriada w Formatach online 2021”.

 

6. Ochrona danych osobowych.

W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych i marketingowych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.wkformaty.pl

 

Z poważaniem,

 

Dyrektor Wrocławskiego Klubu Formaty

Wrocław, 09.12.2020