REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANEJ FORMIE ZAJĘĆ DLA DZIECI Wakacje w Formatach 2021
 

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem „Wakacji w Formatach 2021”, zwanym później również PROJEKTEM jest Wrocławski Klub Formaty, zwany później ORGANIZATOREM, mieszczący się przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 Wrocław. Termin realizacji 09-27.08.2021 za wyjątkiem weekendów z podziałem na trzy tygodnie.


1.2. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-11 lat.

 

1.3. Harmonogram i przebieg zapisów na „Wakacje w Formatach 2021”:

a)   Rozpoczęcie zapisów: 07.06.2021 r. o godzinie 11:00.

b)   Zgłoszenie uczestnictwa: WYŁĄCZNIE mailowo (a.blada@wkformaty.pl) lub telefonicznie pod nr: 71 789 3320 wewn. 1. Zapisy przyjmowane są w godzinach 13:00-17:00, od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych oraz weekendów). Zakończenie naboru: 30.06.2021, o godz. 17:00. W przypadku wolnych miejsc termin naboru może ulec wydłużeniu.

c)   Potwierdzeniem udziału w projekcie jest:

- Niezwłoczne uiszczenie opłaty (do 2 dni roboczych od dnia zapisu)

- Wypełnienie i dostarczenie Deklaracji uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu) WYŁĄCZNIE na adres mailowy.

2. Płatności. Zwroty.

2.1. Koszt uczestnictwa w projekcie (za jeden tydzień) wynosi:

a)   Tydzień I – 265 zł brutto,

b)   Tydzień II – 265 zł brutto,

c)   Tydzień III – 265 zł brutto.

 

2.2. Płatność należy uiścić w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia zapisu uczestnika, przelewem na konto bankowe Wrocławskiego Klubu Formaty: 70 1020 5226 0000 6302 0417 1708, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz numer tygodnia projektu (1, 2 lub 3). W celu wykorzystania zniżki NASZ WROCŁAW – wcześniej URBAN CARD PREMIUM należy uiścić opłatę z naliczoną zniżką 20% i dopisać numer aktywnej karty w tytule przelewu.

 

2.3. Organizator nie dopuszcza bezpłatnego odwołania przez Uczestnika uczestnictwa w  projekcie „Wakacje w Formatach 2021”.

Jeżeli uczestnik przed lub w trakcie wydarzenia zgłosi chęć odwołania swojego uczestnictwa, zostanie obciążony kosztem w wysokości 265 złotych.

W przypadku odwołania uczestnictwa z powodu stanu zdrowia Uczestnika po przedstawieniu dowodów potwierdzających stan chorobowy dopuszcza się zwrot środków w wysokości wniesionej przez Uczestnika w terminie do 30 dni na jego wniosek.

 

3. Odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych.

3.1. Przed rozpoczęciem projektu rodzice zobowiązani są do:

a)   Poinformowania Organizatora oraz Instruktorów o możliwości wystąpienia alergii u dziecka lub innych chorób. Dziecko powinno przyjmować ewentualne lekarstwa samodzielnie – Organizator nie zapewnia osoby upoważnionej do podawania jakichkolwiek lekarstw. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie.

b)   Wypełnienia i dostarczenia Deklaracji uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierającej informacje ogólne o uczestniku – najpóźniej w dniu rozpoczęcia projektu.

c)   W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej lub występowania jakichkolwiek objawów choroby u dziecka, a także w przypadku zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem projektu, dziecko nie może być dopuszczone do uczestnictwa w projekcie.


Niewywiązanie się z któregoś z powyższych punktów skutkuje niedopuszczeniem dziecka do uczestnictwa w projekcie.

 

3.2. Zabrania się wstępu na teren obiektu  WKF Formaty osobom, które:

a) w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem koronawirusa,

b) w przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,

c) w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,

d) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu.

 

3.3. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników projektu zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dzieci na zajęcia i odebrania ich po ukończeniu zajęć, które odbywają się w godzinach: 9:30-15:30. Wyłącznie w tym czasie uczestnicy projektu pozostają pod opieką instruktorów.

 

3.4. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych, chyba, że w Deklaracji uczestnika wyrażą oni pisemną zgodę na odbiór dziecka przez inną osobę uwzględnioną w Deklaracji uczestnika lub zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. Deklaracja dostępna jest WYŁĄCZNIE na stronie internetowej Wrocławskiego Klubu Formaty.

 

3.5. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się zaopatrzyć dzieci w wygodny, niekrępujący ruchów strój dostosowany do warunków atmosferycznych, a także w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas uczestnictwa w „Wakacjach z Formatach 2021”.

 

3.6. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny – odbioru dziecka z projektu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby potwierdzonej przez pracowników WKF.

 

3.7. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.

 

3.8. Prosimy rodziców / opiekunów prawnych o niewyposażanie dzieci w drogie przedmioty, w tym sprzęty elektroniczne. Za ich zniszczenie lub zgubienie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

4. Odpowiedzialność i zobowiązania Organizatora.

4.1. Organizator bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w godzinach realizacji projektu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za drogę dzieci na zajęcia oraz drogę powrotną z zajęć projektu “Wakacje w Formatach 2021”, realizowanych we Wrocławskim Klubie Formaty.

 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany scenariusza zajęć i w razie potrzeby dopasowania go do możliwości manualnych i intelektualnych uczestników oraz warunków pogodowych.

 

4.3. Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, zgodną z najnowszymi zaleceniami MEN oraz Sanepidu, oraz zobowiązuje się do przestrzegania narzuconych zasad higieny pracy dla pracowników i uczestników projektu Wakacje w Formatach 2020.

a) Zajęcia odbywają się w odpowiednio przygotowanych salach, a powierzchnie dotykowe dezynfekowane są każdorazowo po opuszczeniu Sali przez uczestników.

b) Pracownicy oraz Instruktorzy Wrocławskiego Klubu Formaty przygotowani są do stosowania się do wytycznych związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do codziennego sprawdzenia temperatury uczestnika drogą bezdotykową PRZED dopuszczeniem uczestnika do zajęć. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury u uczestnika, nie będzie on dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach.

 

4.5. W przypadku zaobserwowania u osoby przebywającej na terenie WKF symptomów uznawanych za objawy zakażenia SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie www.gis.gov.pl) należy to niezwłocznie zgłosić pracownikowi WKF.

 

4.6. Pracownik WKF wraz z osobą, u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie www.gis.gov.pl) udaje się w sposób bezpieczny do wyznaczonego punktu medycznego zlokalizowanego przy jednym z wyjść ewakuacyjnych.

 

4.7. Pracownik WKF  ma prawo przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia i samopoczucia osoby, u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 wraz z pomiarem temperatury ciała.

 

4.8. Jeśli dane zebrane w wyniku wywiadu oraz pomiaru temperatury skonsultowane w rozmowie z Powiatową Stacją Epidemiologiczną potwierdzają zakażenie SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19, osoba oczekuje w wyznaczonym miejscu na przyjazd karetki zakaźnej, zaś pozostałe osoby opuszczają pomieszczenia WKF. Jeżeli nie zachodzi potwierdzenie zakażenia lub choroby korzystanie z obiektu WKF jest kontynuowane.

 

5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników „Wakacji w Formatach 2021” oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz akceptują jego treść. Potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją jest zgłoszenie uczestnika oraz podpisanie Deklaracji uczestnika, dostarczanej najpóźniej w dniu rozpoczęcia projektu „Wakacje w Formatach 2021”.

 

6. Ochrona danych osobowych.

W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych i marketingowych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.  Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.wkformaty.pl

 

Z poważaniem,

 

Dyrektor Wrocławskiego Klubu Formaty

Wrocław, 17.05.2021